Học bổng - chế độ chính sách cho Sinh viên

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, năm học 2023 - 2024

Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, năm học 2023 - 2024 (01/12/2023)

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2023-2024.

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2023-2024. (01/12/2023)

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên (đợt 2) năm 2023

Quyết định trợ cấp xã hội cho sinh viên (đợt 2) năm 2023 (01/12/2023)

Thông báo V/v xem xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2023 - 2024

Thông báo số 4886/TB-ĐHĐT ngày 20/10/2023 của Trường Đại học Đồng Tháp V/v xem xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2023 - 2024 (26/10/2023)

Thông báo tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, năm học 2022 - 2023

Thông báo số 384/TB-ĐHĐT về việc tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, năm học 2022 - 2023 (06/02/2023)
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved