Giới thiệu Phòng Kế hoạch tài chính(04/12/2020)1958


1. Chức năng:
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của Trường; tổ chức thực hiện Quy chế tài chính nội bộ, quy định quản lý các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:
 a) Công tác kế hoạch: phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của Trường; nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, kế hoạch hằng năm về tài chính cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
b) Công tác quản lý tài chính: tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành; lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính gồm có: Ngân sách Nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, phí tuyển sinh, phí khu nội trú và các phí dịch vụ khác; xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ; thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho viên chức, nhân viên; chi trả học bổng, các khoản trợ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn; đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu hợp pháp và phương án quản lý hiệu quả các nguồn thu cho Trường.
c) Công tác tổ chức thực hiện Quy chế tài chính nội bộ, quy định quản lý các nguồn tài chính: tổ chức theo dõi, kê khai và nộp các loại thuế hằng quý theo quy định; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế Nhà nước; chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính nội bộ theo quyết định của Trường hằng năm; kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị, kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của Nhà nước.
d) Công tác kế toán, thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước: hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính; tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường; quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định; quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách đúng thời hạn; bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước; thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.


Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved