Học bổng - chế độ chính sách cho Sinh viên

Thông báo tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, năm học 2022 - 2023

Thông báo số 384/TB-ĐHĐT về việc tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, năm học 2022 - 2023 (06/02/2023)
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved