Lãnh đạo Phòng

Trần Văn Tập


Trần Văn Tập

Chức vụ: Trưởng Phòng

Học vị: Ths

Điện thoại:

Email: tvtap@dthu.edu.vn


Nguyễn Bá Tường


Nguyễn Bá Tường

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: nbtuong@dthu.edu.vn


Chuyên viên

Dương Thị Mỹ Trinh


Dương Thị Mỹ Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: dtmtrinh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Anh Đào


Nguyễn Thị Anh Đào

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ntadao@dthu.edu.vn


Dương Thị Lan


Dương Thị Lan

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại:

Email: dtlan@dthu.edu.vn


Đỗ Thị Thu Ba


Đỗ Thị Thu Ba

Chức vụ: Kế toán viên

Học vị: ThS.

Điện thoại:

Email: dttba@dthu.edu.vn


Trần Thị Lụa


Trần Thị Lụa

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại:

Email: ttlua@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Mỹ Xuân


Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ntmxuan@dthu.edu.vn


Lê Thị Diệu


Lê Thị Diệu

Chức vụ: Kế toán viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ltdieu@dthu.edu.vn


Trần Thị Hậu


Trần Thị Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: tthau@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Hồng Ân


Nguyễn Thị Hồng Ân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: nthan@dthu.edu.vn


  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved